Klauzula informacyjna (RODO)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury z siedzibą Kłaju,
  32-015 Kłaj 820A, NIP: 6832118755, REGON: 520784594. W Gminnym Centrum Kultury Funkcję Inspektora Ochrony pełni Pan Maciej Laskowicz. Kontakt z Inspektorem: iodpoland@gmail.com
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych związanych
  z realizacją ustawowych zadań: własnych, zleconych oraz porozumień z organami władzy państwowej i samorządowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
  1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/ Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla  którego zostały zebrane, będą przetwarzane
  w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych,
  2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  3. żądania usunięcia danych, gdy:
   –  dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   –  dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  4. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
  6. ograniczenia przetwarzania, gdy:
   – osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
   – administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  7. odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

    

    

    

    

    

   Pin It on Pinterest

   Share This
   Skip to content