Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji

Gminne Centrum Kultury w Kłaju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/gckklaj Dane teleadresowe jednostki:

GMINNE CENTRUM KULTURY W KŁAJU
32-015 Kłaj 820A

SEKRETARIAT CZYNNY
poniedziałek – piątek w godz. 08:30 – 15:30
tel.: 12 264 85 98, +48 512 595 503
e-mail: sekretariat@gcklaj.pl

NIP: 6832118755
REGON: 520784594

Data publikacji strony internetowej: 2022-02-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-13

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników, publikowane są w formie skanów
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo
 • niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę
 • może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych)
 • niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane
 • materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków
 • filmy nie posiadają napisów w języku migowym

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2022-02-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2024-03-22

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Magdalena Godzic-El Hossein
e-mail: sekretariat@gcklaj.pl
Telefon: 12 264 85 98

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Gminne Centrum Kultury w Kłaju ma siedzibę i prowadzi działalność w budynku 4-kondygnacyjnym.

Wjazd do budynku od ul. Płachcińskiego, droga dojazdowa do budynku dwukierunkowa, przy drodze dojazdowej oraz po obu stronach budynku – wyznaczone miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Cała powierzchnia przeznaczona dla ruchu samochodów i pieszych – powierzchnia utwardzona z kostki brukowej, w tym również miejsca parkingowe.

Do budynku prowadzą 3 wejścia:

 • główne – od strony południowej, wejście po schodach bezpośrednio na poziom 0 budynku – niedostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
 • od strony południowej – wejście bezpośrednio na poziom -1 – do wejścia prowadzą schody i pochylnia dla niepełnosprawnych, po wejściu do budynku po lewej stronie winda.
 • wejście od strony północnej – po schodach bezpośrednio na poziom -1 – niedostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Budynek wyposażony w windę z komunikacją głosową oraz oznaczeniami w alfabecie Braille’a.

Wszystkie pomieszczenia i korytarze bez progów pomiędzy pomieszczeniami, dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wszystkie drzwi:

 • do budynku jednoskrzydłowe o szerokości 1,2 m,
 • do pomieszczeń wewnątrz budynku – jednoskrzydłowe o szerokości minimum 90 cm, dwuskrzydłowe o szerokości 1,2 m.

Sanitariat dla osób niepełnosprawnych znajduje się na 1 piętrze budynku.

W budynku nie ma zamontowanego systemu dźwiękowo – dotykowego dla osób słabo widzących i niewidomych.

Do budynku Gminnego Centrum Kultury w Kłaju można wejść z psem asystującym.

Pomoc instruktora / pracownika GCK, zwiększająca poczucie bezpieczeństwa  i ułatwiająca dostępność na terenie obiektu możliwa w godzinach pracy Gminnego Centrum Kultury w Kłaju.

INFORMACJA
dotycząca realizacji uprawnień wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Od dnia 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, uprawniająca osoby niesłyszące i głuche do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. Ponadto osoby niesłyszące lub głuche mogą kontaktować się z Gminnym Centrum Kultury w Kłaju przy wykorzystaniu jednej z form:

e-mail na adres: sekretariat@gcklaj.pl
drogą pocztową na adres: Gminne Centrum Kultury w Kłaju, 32-015 Kłaj 820A

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content