REGULAMIN WEWNĘTRZNY
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W KŁAJU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Gminne Centrum Kultury w Kłaju (zwane dalej GCK) jest obiektem użyteczności publicznej i jest miejscem prowadzenia działalności statutowej GCK, w którym dochodzi do spotkań mieszkańców gminy, dostosowanych do potrzeb lokalnej społeczności oraz do organizacji przedsięwzięć kulturalno – oświatowych o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym.
 2. Bezpośredni nadzór nad działalnością Gminnego Centrum Kultury w Kłaju sprawuje jego Dyrektor.

§ 2
ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU GCK 

 1. Godziny otwarcia GCK są dostosowane do potrzeb mieszkańców i określone harmonogramem.
 2. Harmonogram działania podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie GCK oraz na tablicy przy wejściu głównym.
 3. W ramach działalności Gminnego Centrum Kultury w Kłaju odbywają się, stosownie do potrzeb mieszkańców i możliwości następujące działania:
  a) ustalone w harmonogramie ogólnodostępne zajęcia, warsztaty zorganizowane zgodniez  działalnością statutową GCK,
  b) zajęcia amatorskich ruchów artystycznych, kół zainteresowań, stowarzyszeń, chóru oraz inne zajęcia w grupach zorganizowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  c) podane do wiadomości w odpowiedni sposób dla GCK zajęcia, wykłady, prelekcje zorganizowane zgodnie z jego działalnością statutową.
 4. Zajęcia określone w § 2 ust. 3 odbywają się pod nadzorem instruktora.
 5. Dzieci i młodzież szkolna mogą korzystać z pomieszczeń GCK pod nadzorem nauczyciela, instruktora lub po uzyskaniu zgody Dyrektora GCK przez innego pełnoletniego opiekuna ponoszącego odpowiedzialność za działanie grupy i jej bezpieczeństwo.
 6. Dyrektor GCK może wyrazić zgodę na bezpłatne używanie pomieszczenia znajdującego się na terenie GCK. W tym celu niezbędne jest:
  a) zwrócenie się pisemnym, umotywowanym wnioskiem do Dyrektora GCK,
  b) uzyskanie pisemnej zgody Dyrektora GCK,
  c) zawarcie umowy użyczenia z Gminnym Centrum Kultury w Kłaju.
 7. W przypadku ujętych w harmonogramie zajęć zorganizowanych z udziałem dzieci lub młodzieży do lat 18, liczba osób uczęszczających na zajęcia może zostać ograniczona.
 8. Za przebieg zajęć zorganizowanych przez osoby trzecie odpowiada osoba prowadząca zajęcia.

§ 3
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE GCK

 1. Osoby przebywające na terenie Gminnego Centrum Kultury w Kłaju zobowiązane są do przestrzegania przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych i dotyczących porządku publicznego jak również do kulturalnego zachowania, wobec czego na terenie placówki zabrania się w szczególności:
     a) przebywania osób postronnych w czasie prowadzenia zajęć, bez zgody prowadzącego;
  b) wstępu osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycia wszelkiego rodzaju środków odurzających;
  c) spożywania alkoholu i innych środków odurzających;
  d) palenia tytoniu;
  e) używania wulgaryzmów;
     f) stosowania agresji fizycznej i psychicznej;
     g) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych;
     h) używania otwartych źródeł ognia;
     i) pisania na ścianach, urządzeniach i tablicach informacyjnych, ogłoszeniowych oraz regulaminach itp.;
     j) dokonywania zniszczeń bądź uszkodzeń mienia;
     k) zakłócania spokoju i porządku zajęć;
     l) wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych dla życia bądź zdrowia korzystających;
     m) sprzedawania towarów, rozdawania ulotek, przeprowadzania zbiórek pieniężnych i rzeczowych, przeprowadzania spotkań i zebrań bez zgody dyrektora GCK;
     n) korzystania z pomieszczeń GCK w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub stwarzający zagrożenie dla innych osób.
 2. Instruktorzy i pracownicy GCK w sytuacji łamania zapisów regulaminu mają uprawnienie do:
  a) odmowy wstępu bądź wyproszenia osób nieprzestrzegających niniejszego regulaminu z terenu GCK, a w przypadku, gdy takiego zachowania nie zakończy ich interwencja, również do zgłoszenia do właściwych organów ścigania;
  b) czasowego zawieszenia możliwości uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach;
  c) wydawania poleceń w zakresie niezbędnym do realizacji zapisów regulaminu;
  d) zobowiązywania do uczestniczenia w pracach porządkowych po zakończeniu zajęć.
 3. Za szkody powstałe z winy uczestnika zajęć, odpowiedzialność materialną ponosi uczestnik, a w przypadku gdy jest on niepełnoletni – jego rodzice / opiekunowie prawni.

§ 4
PRAWA I OBOWIĄZKI 

 1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia osoby przebywające na terenie GCK zobowiązane są do stosowania się do poleceń instruktora, pracowników GCK.
 3. GCK nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe na osobach i mieniu będące skutkiem korzystania z obiektu GCK lub jego wyposażenia w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, bądź postanowieniami niniejszego regulaminu.
 4. GCK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 5. GCK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach lub na terenie należącym do GCK.

§ 5
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

 1. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kłaju zastrzega sobie prawo do zmiany w Regulaminie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 stycznia 2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content