REGULAMIN
CHÓRU GAUDIUM

 

§ 1
Postanowienia ogólne 

 

 1. Jeżeli w regulaminie mowa jest o:
  • chórze – należy przez to rozumieć Chór Gminny „Gaudium”,
  • GCK – należy przez to rozumieć Gminne Centrum Kultury w Kłaju,
  • dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora GCK,
  • występach – należy przez to rozumieć wydarzenia artystyczne o charakterze lokalnym i ponadlokalnym (występy, festiwale, przeglądy, prezentacje itd.), do których przygotowuje się i uczestniczy chór.
 2. Chór działa przy GCK.
 3. Chór jest chórem amatorskim, zrzeszającym osoby dorosłe, młodzież i dzieci.
 4. Siedzibą chóru jest GCK.

   § 2
   Cele chóru 

   Cele działalności chóru:

   • kultywowanie i propagowanie tradycji ludowych poprzez wykonywanie pieśni ludowych,
   • budzenie i rozwijanie zainteresowań w dziedzinie muzyki poprzez współorganizację imprez propagujących ludowość i tradycje,
   • reprezentowanie Gminy Kłaj na terenie powiatu, kraju oraz na scenach międzynarodowych,
   • integracja mieszkańców Gminy Kłaj.

    

   § 3
   Struktura organizacyjna chóru 

   1. W strukturze organizacyjnej chóru wyróżnia się:
   • dyrygenta
   • akompaniatora
   • członków chóru: dorosłych, młodzież i dzieci.
   1. O zatrudnieniu na umowę cywilnoprawną dyrygenta i akompaniatora decyduje dyrektor.
   2. Wsparcie administracyjno – organizacyjne chóru stanowi pracownik GCK, oddelegowany przez dyrektora do współpracy z chórem; do jego zadań należy:
   • gromadzenie, przechowywanie i sprawdzanie poprawności dokumentacji chóru: deklaracji członkowskich, zgód opiekunów.
   • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością chóru,
   • organizowanie wyjazdów (transport, wyżywienie, ubezpieczenie),
   • przekazywanie korespondencji dotyczącej chóru sekretariatowi GCK,
   • zatwierdzanie ewidencji przepracowanych godzin przez osoby, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne,
   • promowanie chóru za pomocą dostępnych narzędzi m. in. w mediach społecznościowych, na stronie internetowej,
   • dbałość o regularne i systematyczne próby zespołu,
   • niezwłoczne przekazywanie informacji członkom chóru,
   • poszukiwanie możliwości prezentowania chóru podczas występów,
   • przekazywanie dyrektorowi informacji nt. potrzeb chóru.

    § 4
    Członkowie chóru

    1. Członkostwo w chórze jest nieodpłatne.
    2. Członkiem chóru może zostać każdy mieszkaniec Gminy Kłaj, który wyrazi chęć uczestnictwa.
    3. W przypadku osób niezamieszkałych na terenie Gminy Kłaj o przynależności do chóru decyduje dyrektor.
    4. Osoby deklarujące udział w chórze zapoznają się z niniejszym regulaminem i wypełniają deklarację członkowską, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.
    5. W przypadku osób niepełnoletnich do deklaracji członkowskiej załączana jest obowiązkowo zgoda opiekuna prawnego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu.
    6. Członkowie chóru wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych), których administratorem jest GCK oraz nieodpłatną publikację wizerunku do celów promocyjnych chóru oraz GCK.

    § 5
    Prawa i obowiązki członków chóru

    1. Członek chóru ma prawo:
    • brać udział w występach, próbach, przedsięwzięciach realizowanych przez i na rzecz chóru,
    • zgłaszać do dyrektora wnioski, propozycje i uwagi dotyczące programowej działalności chóru,
    • otrzymywać wyróżnienia i nagrody,
    • uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych dla chóru, pod warunkiem aktywnego uczestnictwa w próbach i występach.
     1. Członek chóru ma obowiązek:
     • być obecny na próbach i występach. Nieobecność może być spowodowana zgłoszoną właściwemu pracownikowi GCK chorobą, zgłoszonym przypadkiem losowym, obowiązkami pracowniczymi,
     • zachowanie odpowiedniego wyglądu podczas występów (odpowiedni czysty i wyprasowany strój, uczesanie),
     • aktywnie uczestniczyć w próbach, świadomie i konsekwentnie podnosząc indywidualny poziom artystyczny,
     • sumiennie wykonywać polecenia dyrygenta,
     • tworzyć i umacniać godnym zachowaniem wizerunek chóru.
     1. Podczas działań chóru (próby, występy, spotkania, wyjazdy) każdego członka chóru obowiązuje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

     § 6
     Nagrody i kary

     1. Za aktywną i twórczą pracę, zaangażowanie w pracę na rzecz chóru, długoletni staż w chórze oraz inne zasługi osoba należąca do chóru może zostać wyróżniona i nagrodzona
      w formie:
     • podziękowania listownego,
     • listu gratulacyjnego z okazji jubileuszu,
     • nagrody rzeczowej,
     • listu intencyjnego o podwyższenie oceny z zachowania skierowanego do wychowawcy klasy, do której uczęszcza niepełnoletni członek chóru.
     1. O konieczności przyznania nagród i wyróżnień decyduje dyrektor GCK.
     2. W przypadku nieetycznego zachowania i notorycznego łamania regulaminu chór może wydalić ze swojego składu członka chóru. Wydalenie odbywa się na podstawie głosowania, gdzie decyduje zwykła większość głosów, przy obecności co najmniej połowy składu chóru.

     § 7
     Zasady uczestnictwa w występach

     1. Wyjazdy na występy są obowiązkiem członków chóru.
     2. Chór prezentuje się na występach za zgodą dyrektora. Aby uzyskać zgodę na występ pracownik GCK oddelegowany do współpracy z chórem. Chór zgłasza chęć udziału minimum 2 tygodnie przed planowanym występem.

     § 8
     Postanowienia końcowe

      W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje dyrektor.

      

     Pin It on Pinterest

     Share This
     Skip to content